Projekti

Posted by CBS

 

Tekući projekti CBS-a:

Projekti koje finansira EU:

COST Akcija IS1201 "Bioetika katastrofa: razmatranje etičkih problema koje pokreću katastrofe"

http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1201?

Katastrofe postaju sve češće i sve su skuplje. Njihovo efikasno saniranje uključuje i etički relevantne odluke. Ovaj projekat se odnosi na razvijanje trening materijala za donosioce odluka, humanitarne organizacije, zdravstvene radnike, istraživače kao i za širu javnost. Cilj je da im se pruži obuka pri donošenju teških etičkih odluka sa kojima se mogu suočiti u slučaju katastrofa, gde se veoma ograničeni resursi susreću sa veoma velikim potrebama.

ISCH COST Akcija IS1303 "Zdravlje građana kroz javno-privatne inicijative: javno zdravlje, tržište i etičke perspektive (CHIP ME)"

http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1303

Razvoj novih tehnologija čini da sekvenciranje genoma postaje sve jeftinije pa samim tim i pristupačnije fizičkim licima. Problem nastaje kada se ono vrši u privatnim ustanovama koje ne daju adekvatnu interpretaciju samih nalaza, te je pacijent primoran da traži pomoć i od javne zdravstvene ustanove. Ovaj projekat je fokusiran na rešavanje tog problema tako što će pružiti adekvatniji radni okvir za samu interakciju između privatnog i javnog zdravstvenog sektora uz pomoć boljeg umrežavanja stručnjaka iz različitih oblasti i drugih zainteresovanih strana, od samih pacijenata do donosioca odluka.

 

Tekući projekti na kojima je angažovan značajan broj istraživača CBS-a:

Projekat koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije:

"Retke bolesti: molekularna patofiziologija, dijagnostički i terapijski modaliteti i socijalni, etički i pravni aspekti"